Mycompass.horse is een internetplatform en mobiele applicatie voor de paardensport ("Platform") beheerd door Mycompass.horse ("Mycompass.horse" of "wij").


Deze gebruiksvoorwaarden regelen het gebruik van ons platform. Gebruikers van ons platform hebben alleen toestemming voor toegang tot en gebruik van het platform onder de volgende voorwaarden.


1. Toepasselijkheid
1.1. Deze gebruiksvoorwaarden vertellen u de gebruiksvoorwaarden waarop u gebruik kunt maken van ons platform. Het gebruik van ons platform omvat, maar is niet beperkt tot, toegang tot, browsen of registreren om ons platform te gebruiken.
1.2. Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u ons platform gaat gebruiken, aangezien deze van toepassing zijn op uw gebruik van onze diensten. We raden u aan om een kopie hiervan op te slaan of af te drukken voor toekomstig gebruik.
1.3. Door ons platform te gebruiken, bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden accepteert en dat u ermee instemt deze na te leven. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, mag u ons platform niet gebruiken.
1.4. Als u ons platform gebruikt namens een bedrijf, organisatie, overheid of andere juridische entiteit, verklaart en garandeert u dat u daartoe bevoegd bent.
1.5. U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle maatregelen die nodig zijn om toegang te krijgen tot ons Platform. U bent er ook verantwoordelijk voor dat alle personen die via uw internetverbinding toegang krijgen tot ons Platform, op de hoogte zijn van deze gebruiksvoorwaarden en andere toepasselijke voorwaarden en bepalingen, en dat zij deze naleven.

2. Diensten
2.1. Ons platform stelt onze gebruikers in staat om inhoud met betrekking tot de hippische wereld ("inhoud") op te slaan, toe te voegen, te plaatsen, in te dienen, te uploaden en/of te linken naar ons platform.
2.2. We bieden onze gebruikers toegang tot ons platform, tot enkele vooraf ontwikkelde sjablonen die kunnen worden gebruikt om inhoud op een overzichtelijke manier te structureren en te uploaden, tot diensten om inhoud te delen met andere gebruikers en tot andere gerelateerde diensten.
2.3. Onze gebruikers hebben mogelijk toegang tot de inhoud van andere gebruikers onder de voorwaarden van deze gebruiksvoorwaarden.


3. Kosten en betaling
3.1. De toegang tot ons Platform is gratis en we brengen geen kosten in rekening voor het gebruik van onze (standaard) Diensten.
3.2. We kunnen u kosten in rekening brengen voor het gebruik van onze aanvullende diensten, bijv. abonnementen. We zullen u informeren over de vergoedingen en betalingsgegevens op ons platform.
3.3. Kosten voor de aanvullende services zullen alleen na voorafgaande kennisgeving in rekening worden gebracht.
3.4 Wanneer u een abonnement aanschaft, heeft u het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Deze periode gaat in op de dag dat u het betaalde lidmaatschap heeft aangeschaft. U kunt zich herroepen per e-mail naar info@mycompass.horse.
3.5 Bij herroeping is de krediettermijn uiterlijk 14 dagen na opzegging. MyCompass.Horse hanteert dezelfde betaalmethode die u heeft gebruikt om te betalen.

4. Uw account en wachtwoord
4.1. Als u een gebruikersnaam en wachtwoord of een ander stuk informatie kiest als onderdeel van onze beveiligingsprocedures, moet u dergelijke informatie als vertrouwelijk behandelen en niet bekendmaken aan derden.
4.2. We hebben het recht om elke gebruikersnaam of wachtwoord, of deze nu door u is gekozen of door ons is toegewezen, op elk moment uit te schakelen of terug te vorderen als u naar onze redelijke mening niet hebt voldaan aan een van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden of als we denken dat dit het geval is. (bijvoorbeeld wanneer een merkhouder klaagt over uw gebruikersnaam die niet nauw verband houdt met de werkelijke naam van die gebruiker).
4.3. U bent verantwoordelijk voor de toegang tot en het onderhoud van alle apparatuur die wordt gebruikt in combinatie met de gebruiksvoorwaarden. Dit omvat alle computers, software en alle communicatieapparatuur die voor onze Services wordt gebruikt.

5. Onze intellectuele eigendomsrechten
5.1. Wij zijn eigenaar van alle rechten, titels en belangen (inclusief, maar niet beperkt tot patenten, auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen en alle andere intellectuele eigendomsrechten) in en op het platform, de services en alle technische vereisten en documentatie voor eindgebruikers door ons aan u beschikbaar gesteld en alle door ons verstrekte inhoud, inclusief onze sjablonen, en gebruikt in verband met, of gegenereerd door, het platform.
5.2. We behouden alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend in deze gebruiksvoorwaarden. We behouden het eigendomsrecht en belang in en op alle bestaande en toekomstige intellectuele eigendomsrechten en alle daarmee verband houdende rechten.

6. Uw inhoud, intellectuele eigendomsrechten en licenties
6.1. Telkens wanneer u gebruik maakt van een functie van ons platform waarmee u inhoud kunt opslaan, toevoegen, plaatsen, indienen, linken of uploaden of om contact op te nemen met andere gebruikers, garandeert en verklaart u dat u wettelijk gerechtigd bent om dergelijk gebruik van de Inhoud en uw inhoud schenden geen rechten van derden, in het bijzonder intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten.
6.2. U blijft de eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot uw inhoud. Door enige inhoud beschikbaar te stellen op ons platform, verleent u ons een wereldwijde, niet-exclusieve, overdraagbare en royaltyvrije licentie om dergelijke inhoud te gebruiken, kopiëren, verspreiden en aan derden bekend te maken voor de levering van onze diensten onder deze Gebruiksvoorwaarden, inclusief het recht om uw inhoud op ons platform weer te geven.
6.3. We zijn niet verplicht om de inhoud te beoordelen en kunnen op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud. U gaat ermee akkoord dat wij onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn voor indirecte, bijzondere en / of gevolgschade, kosten en uitgaven, op welke manier dan ook ontstaan.
6.4. We hebben het recht om uw identiteit bekend te maken aan een derde partij wanneer we een formele schriftelijke klacht ontvangen waarin staat dat enige inhoud die door u naar ons platform is geüpload, een schending vormt van zijn rechten, in het bijzonder intellectuele eigendomsrechten of privacyrechten, of indien anderszins wettelijk vereist om onze mening.
6.5. Door ons Platform te openen en te gebruiken, stemt u ermee in geen onwettig bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, kwetsend, obsceen, pornografisch of godslasterlijk materiaal of enig materiaal dat crimineel gedrag vormt of aanmoedigt, te plaatsen of in te dienen.
6.6. Door uw inhoud van het platform te verwijderen, beëindigt u alle licenties die ons onder deze gebruiksvoorwaarden voor dergelijke inhoud zijn verleend. Alle sublicenties die aan derden worden verstrekt, blijven van kracht.
6.7. We hebben het recht om inhoud van ons platform te verwijderen als die inhoud een schending is van de rechten van derden, in het bijzonder intellectuele eigendoms- of privacyrechten, of anderszins niet voldoet aan ons inhoudsbeleid (zoals beschreven in artikel 6.5) of met de toepasselijke wetgeving of regelgeving. We behouden ons het recht voor om op elk moment de toegang tot Inhoud te verwijderen of uit te schakelen zonder u (voorafgaande) kennisgeving te geven.
6.8. U dient te allen tijde uw eigen (geconverteerde) kopie van Content die is geüpload en/of gedeeld via ons Platform te behouden.
6.9. De standpunten van gebruikers op ons Platform vertegenwoordigen niet onze standpunten of waarden.

7. Inbreuk
7.1. Als u van mening bent dat uw werk (of het werk van een derde namens wie u gerechtigd bent) is gebruikt, gekopieerd, verspreid of openbaar gemaakt via ons Platform op een manier die een inbreuk vormt op uw rechten, in het bijzonder het auteursrecht, handelsmerk of andere intellectuele eigendomsrechten, dient u ons een kennisgeving van inbreuk te sturen die de volgende schriftelijke informatie moet bevatten:
a) een verklaring dat u inhoud of ander materiaal op het platform heeft geïdentificeerd dat inbreuk maakt op uw auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten;
b) identificatie van de inhoud of ander materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt of het onderwerp is van inbreukmakende activiteiten en dat moet worden verwijderd of waarvan de toegang moet worden uitgeschakeld;
c) uw volledige naam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer waarop u te bereiken bent;
d) een verklaring van u dat de informatie in de inbreukmelding juist is en dat de klagende partij bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van het exclusieve recht waarop vermeend inbreuk wordt gemaakt.
e) een verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik van de inhoud of ander materiaal op de manier waarover wordt geklaagd niet is geautoriseerd door de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten, diens vertegenwoordiger of de wet;
f) fysieke of elektronische handtekening (die een gescande kopie kan zijn) van een persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van het werk waarop vermeend inbreuk wordt gemaakt.
7.2. Voor meldingen van claims van inbreuk op of met betrekking tot het Platform kunt u ons bereiken via ons klachtenformulier.
7.3. Als we uw Inhoud verwijderen wegens schending van de intellectuele eigendomsrechten van iemand anders en u denkt dat we deze per ongeluk hebben verwijderd, bieden we u de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen.
7.4. Als u herhaaldelijk inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van anderen, zullen we uw account indien nodig uitschakelen.

8. Aankoop via MyCompass.Horse
8.1. Ons platform stelt mensen in staat producten en diensten te koop aan te bieden. MyCompass.Horse is echter geen webshop. Het daadwerkelijke koopcontract komt rechtstreeks tot stand tussen de verkoper en de koper. We hebben geen controle over en garanderen niet het bestaan, de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van producten en diensten die door een gebruiker te koop worden aangeboden.
8.2. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens enige (derde) partij voor de inhoud of nauwkeurigheid van enige inhoud die door u of een andere gebruiker van ons platform is gemaakt.
8.3. Hoewel we redelijke inspanningen leveren om de informatie op ons Platform bij te werken, geven we geen verklaringen, garanties of garanties, expliciet of impliciet, dat de Inhoud met betrekking tot ons Platform nauwkeurig, volledig of up-to-date is.

9. Beschikbaarheid, gebruik en beperkingen op het platform
9.1. We kunnen niet garanderen dat ons platform altijd beschikbaar of ononderbroken zal zijn. Toegang tot ons Platform is toegestaan op tijdelijke basis. We kunnen ons Platform geheel of gedeeltelijk opschorten, intrekken, stopzetten of wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. We zijn niet aansprakelijk jegens u als ons Platform om welke reden dan ook op enig moment of voor een bepaalde periode niet beschikbaar is.
9.2. We behouden het recht voor om elk facet van het Platform te herzien of stop te zetten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, openingstijden, functionaliteit en prijzen voor het gebruik van het platform.
9.3. We behouden ons het recht voor om de beschikbaarheid van het Platform, geheel of gedeeltelijk, te beperken tot elke persoon, voor elk doel en tot elk geografisch gebied of jurisdictie dat we kiezen, op elk moment en naar eigen goeddunken.
9.4. We behouden ons het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen als we dat nodig achten. Elk gebruik van het Platform door u na kennisgeving dient als acceptatie van wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden.
9.5. Het Platform is waardevol intellectueel eigendom van MyCompass.Horse, Jasmijn de Bruijn of derden die hieraan hebben bijgedragen. Het kopiëren van (enig deel van) het Platform is verboden.
9.6.Bij toegang tot of gebruik van het platform stemt u ermee in het volgende niet te doen of te proberen (of iemand anders toe te staan):
a) Het Platform gebruiken, distribueren, verhuren, uitlenen, leasen, verkopen, in sublicentie geven of anderszins overdragen of aanbieden voor commerciële doeleinden;
b) het verwijderen of wijzigen van copyright, handelsmerken, vertrouwelijkheid of andere eigendomsvermeldingen of merken;
c) wijzigen, vertalen, aanpassen, ordenen of afgeleide werken van het platform creëren, behalve zoals toegestaan in deze gebruiksvoorwaarden;
d) decompileren, disassembleren of reverse engineeren, of broncode, algoritmen, methoden of technieken van het Platform bepalen;
e) de werking of beveiligingsgerelateerde functies van het Platform verstoren, beschadigen of verstoren, ongeautoriseerde toegang verkrijgen of het gebruik door anderen beperken of verhinderen;
f) een robot, spider of ander systeem, apparaat of mechanisme gebruiken om toegang te krijgen tot het platform dat het platform of enige inhoud van onze gebruikers waarschijnlijk zal verstoren, uitschakelen of vernietigen;
g) een deel van het Platform inlijsten of spiegelen of een concurrerende onderneming creëren voor het Platform;
h) het verzamelen of opslaan van persoonlijke informatie over een persoon of entiteit die in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden en ons privacybeleid;
i) adverteren, promoten of verzoeken om goederen of Diensten voor commerciële doeleinden, behalve zoals uitdrukkelijk door ons geautoriseerd of uitdrukkelijk toegestaan door deze Gebruiksvoorwaarden;
j) het Platform, een functie ervan of enige Inhoud gebruiken op een manier die in strijd zou kunnen zijn met enige wet of de rechten (inclusief maar niet beperkt tot het auteursrecht, handelsmerk, octrooi, handelsgeheim, ander intellectueel eigendom, eigendomsrechten of andere rechten) van elke persoon, firma of entiteit of ons blootstellen aan wettelijke aansprakelijkheid;
k) een beveiligingsrisico vormen voor het Platform of voor een andere gebruiker.
9.7. We zijn niet verplicht om het platform en de door u geüploade en opgeslagen inhoud of enig gebruik ervan door u te controleren of de inhoud van uw gebruikerssessie te behouden.
9.8. We behouden ons het recht voor om te allen tijde alle informatie te controleren, te herzien, te bewaren en/of openbaar te maken indien nodig om te voldoen aan toepasselijke wet-, regelgeving, juridische procedures of overheidsverzoeken.

10. Aansprakelijkheid, garanties en schade
10.1. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze die voortvloeit uit onze grove nalatigheid of opzet of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door de Nederlandse wetgeving.
10.2. U bent verantwoordelijk voor uw gebruik van het Platform, voor alle Inhoud die u uploadt, plaatst en deelt met behulp van onze Diensten en voor de eventuele gevolgen daarvan.
10.3. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van onze Services.
10.4. Voor zover wettelijk toegestaan, sluiten we alle garanties of andere voorwaarden uit die van toepassing kunnen zijn op ons Platform, onze Diensten of enige Inhoud daarop, expliciet of impliciet.
10.5. Wij zijn niet aansprakelijk jegens een gebruiker voor enig verlies of schade, hetzij contractueel, onrechtmatig (inclusief nalatigheid) of anderszins, zelfs indien voorzienbaar, voortvloeiend uit of in verband met:
o gebruik van of onmogelijkheid om ons Platform te gebruiken; of
o gebruik van of vertrouwen op enige inhoud die wordt weergegeven op ons platform of in verband met onze diensten.
10.6. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade veroorzaakt door een virus, een gedistribueerde denial-of-service-aanval of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander eigendomsrechtelijk materiaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van ons platform, of voor het downloaden van enige inhoud erop, of op een website die eraan is gelinkt.
10.7. Ons platform bevat inhoud, links naar andere websites en andere bronnen die door derden worden aangeboden. We hebben geen controle over de inhoud, websites of bronnen. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud die door gebruikers wordt geleverd of voor inhoud van websites die op ons platform zijn gelinkt. Dergelijke inhoud of links mogen niet worden geïnterpreteerd als goedkeuring door ons van die inhoud of gelinkte websites. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die kan voortvloeien uit uw gebruik ervan.
10.8. Het platform wordt geleverd zoals het is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige inhoud, of voor andere producten of diensten van derden.
10.9. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van Services, bronnen, producten, Content of enige andere transacties die worden uitgevoerd in verband met websites van derden. Lees het beleid van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten en diensten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.
10.10. U stemt ermee in om ons en onze gelieerde ondernemingen en werknemers schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle aansprakelijkheden, kosten, schade en uitgaven (inclusief redelijke advocaatkosten) die voortvloeien uit of verband houden met claims die voortvloeien uit uw schending van deze gebruiksvoorwaarden.
10.11. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van MyCompass.Horse hoger zijn dan het bedrag dat wordt uitbetaald onder de verzekeringspolis van MyCompass.Horse in de betreffende kwestie of het bedrag dat u MyCompass.Horse hebt betaald.

11. Kennisgeving van het privacybeleid
11.1. Omdat uw privacy erg belangrijk voor ons is, hebben we een privacybeleid ontworpen om belangrijke onthullingen te doen over hoe u ons platform kunt gebruiken en hoe we uw inhoud en informatie verzamelen en gebruiken. We raden u aan om ons privacybeleid te lezen voordat u ons platform gaat gebruiken.
11.2. De meeste inhoud die u via ons platform indient, plaatst of weergeeft, is standaard openbaar en kan door andere gebruikers worden bekeken. Voor bepaalde informatievelden bieden we u zichtbaarheidsinstellingen, zodat u kunt selecteren wie deze informatie kan zien.
11.3. Door op de knop "accepteren" te klikken, gaat u ermee akkoord dat dit fungeert als een ontvangst van een kennisgeving van ons privacybeleid dat beschikbaar is op ons platform en u begrijpt dat u door uw gebruik van ons platform instemt met het verzamelen en gebruiken van deze informatie.
11.4. We behouden ons het recht voor om het privacybeleid periodiek te wijzigen. Dergelijke wijzigingen zullen op ons platform worden geplaatst en u stemt ermee in de verantwoordelijkheid te nemen om regelmatig alle privacyverklaringen die daar worden gepost, te bekijken.

12. Beëindiging
12.1. We kunnen de toegang tot ons Platform opschorten of beëindigen als u a) een wezenlijke inbreuk maakt op een van de voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden en als de inbreuk niet binnen een redelijke termijn wordt verholpen nadat de partij in overtreding hiervan schriftelijk in kennis is gesteld, of b) u creëert risico of mogelijke juridische blootstelling voor ons.
12.2. Wanneer u uw account wilt  verwijderen kunt u een mail sturen naar info@mycompass.horse. Uw account en gegevens zullen dan verwijderd worden.
12.3. In al dergelijke gevallen wordt deze gebruiksvoorwaarden beëindigd, inclusief uw licentie om ons platform te gebruiken. Elke bepaling van deze gebruiksvoorwaarden die naar zijn aard van kracht moet blijven na beëindiging van deze gebruiksvoorwaarden, blijft echter van kracht na een dergelijke beëindiging.

13. Overig
13.1. Als enig deel van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig, niet-afdwingbaar of niet-bindend blijkt te zijn, blijft het resterende deel van kracht en volledig van kracht.
13.2. Als we een van deze gebruiksvoorwaarden niet afdwingen, wordt dit niet als een verklaring van afstand beschouwd.
14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
14.1. Deze gebruiksvoorwaarden en onze overeenkomst met u worden geïnterpreteerd in overeenstemming met en worden uitsluitend beheerst door de wetten van Nederland.
14.2. U geniet ook de bescherming van de dwingende bepalingen van de wet die van toepassing zouden zijn zonder de eerste bepaling.
14.3. Alle geschillen die mochten ontstaan onder of in verband met onze overeenkomst met u en/of deze gebruiksvoorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter Midden-Nederland, gevestigd te Utrecht.